ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του σωματείου με την επωνυμία

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ

ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ –ΑΥΤΙΣΜΟ»

Άρθρο 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΈΔΡΑ

Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ - ΑΥΤΙΣΜΟ» και τον διακριτικό τίτλο « ΑΓΑΠΗ » με έδρα τη Χαλκίδα.

Στο εξής η συντομογραφία ΑΜΕΔΑΔ-Α σημαίνει ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ – ΑΥΤΙΣΜΟ.

Άρθρο 2ο

ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του Συλλόγου, ο οποίος είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, είναι:

1.Η προάσπιση με κάθε νόμιμο μέσο των ηθικών, κοινωνικών και υλικών συμφερόντων των ΑΜΕΔΑΔ-Α, των Γονέων των κηδεμόνων και των Δικαστικών συμπαραστατών αυτών.

2.Η επιδίωξη και διεκδίκηση καλύτερης και απρόσκοπτης λειτουργίας των Ειδικών εκπαιδευτηρίων κάθε βαθμίδας εκπαίδευσης, καθώς και ίδρυσης και λειτουργίας ΙΕΚ ειδικής αγωγής και ΣΕΚ ειδικής αγωγής, για την κατοχύρωση του συνταγματικού δικαιώματος της εκπαίδευσης.

3.Η επιδίωξη για καλύτερη ποιότητα ζωής των ΑΜΕΔΑΔ-Α που διαβιούν σε παντός είδους κλειστές ή ανοιχτές δομές περίθαλψης ή νοσηλείας ή διημέρευσης ή φροντίδας ή σε μονάδες αποκατάστασης.

4.Η συνεχής προσπάθεια για την ένταξη των ΑΜΕΔΑΔ-Α στη παραγωγική διαδικασία.

5.Η διεκδίκηση βελτίωσης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και η διεκδίκηση νέων νομοθετικών ρυθμίσεων προκειμένου να βελτιώνονται συνεχώς οι συνθήκες διαβίωσης των ΑΜΕΔΑΔ-Α στα πλαίσια της ισοπολιτείας και της ισονομίας.

6.Η προσπάθεια και διεκδίκηση για πλήρη και συνεχή εναρμόνιση του Ελληνικού με το Κοινοτικό και το Διεθνές θεσμικό πλαίσιο καθώς και για την βελτίωση της λειτουργίας των δομών, της εκπαίδευσης, της διαδικασίας ένταξης στη παραγωγή με την εναρμόνισή τους με πρότυπα και προγράμματα διεθνούς επιπέδου.

7.Η συμμετοχή και η ανάπτυξη σχέσεων με άλλες οργανώσεις Ατόμων με Αναπηρία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου.

8.Η διεκδίκηση συμμετοχής εκπροσώπων των Αναπηρικών Οργανώσεων και του Συλλόγου στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

9.Η διεκδίκηση και η υλοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων.

10.Η ίδρυση ή και η συμμετοχή σε Νομικά πρόσωπα ή εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν τους σκοπούς του Συλλόγου. 

Άρθρο 3ο

ΜΕΣΑ

Για την πραγματοποίηση των σκοπών του ο σύλλογος θα χρησιμοποιεί κάθε νόμιμο μέσο όπως ενδεικτικά :

1.Τον συντονισμό των αγώνων των μελών του για τα γενικότερα αιτήματα που διεκδικεί και τη συμπαράσταση σε ατομικά θέματα, όπου απαιτείται.

2.Την οργάνωση διαλέξεων, ομιλιών, εορτών, εκθέσεων, συγκεντρώσεων, εκδρομών, πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, επιστημονικών συνεδριών καθώς και εκδόσεις παντός είδους μορφωτικού και ενημερωτικού υλικού.

3.Την ενημέρωση των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών και ιδιωτικών φορέων σχετικά με τα αιτήματα του συλλόγου, την επιδίωξη και επίλυση αυτών με κάθε νόμιμο μέσο, για την καλύτερη εκπαίδευση, περίθαλψη και αποκατάσταση των ΑΜΑΔ-Α του νομού μας.

4.Την συνεργασία με άλλες αναπηρικές οργανώσεις και σωματεία του εσωτερικού και εξωτερικού.

5.Την κάθε είδους νόμιμη ενέργεια, εκδήλωση και δραστηριότητα που αποβλέπει στην επιτυχία των σκοπών του συλλόγου.

6.Την συμμετοχή σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχουν την παροχή υπηρεσιών ή οποιοδήποτε άλλο σκοπό επ’ ωφελεία των ΑΜΕΔΑΔ-Α.

7.Την ίδρυση και λειτουργία νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπούς επ’ ωφελεία των ΑΜΕΔΑΔ-Α, καθώς και την ίδρυση παραρτημάτων ή υποκαταστημάτων.

Άρθρο 4ο

ΜΕΛΗ

Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, αρωγά και επίτιμα.

Τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν γονείς, κηδεμόνες και δικαστικοί συμπαραστάτες των ΑΜΕΔΑΔ-Α.  Ως ΑΜΕΔΑΔ-Α νοούνται εδώ εκείνα που προβλέπει η Ελληνική Νομοθεσία και η διεθνής επιστημονική κοινότητα, υποστηρίζονται από τους γονείς, κηδεμόνες και δικαστικούς συμπαραστάτες εφόσον μόνα τους δεν είναι σε θέση να αγωνισθούν για τη συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή και να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.

Αρωγά μέλη γίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του συλλόγου Νομικά ή φυσικά πρόσωπα που προσφέρουν ετήσια συνδρομή ίση τουλάχιστον προς αυτήν του τακτικού μέλους ή άλλου είδους τακτική εισφορά και τα οποία επιθυμούν να συνεργασθούν με το σύλλογο για την επιτυχία των σκοπών του.

Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από πρόταση του Διοικητικού συμβουλίου Νομικά ή Φυσικά καταξιωμένα πρόσωπα που προσφέρουν ή πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους για την επίτευξη των σκοπών του συλλόγου.

Άρθρο 5ο

ΕΙΣΟΔΟΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ

Δικαίωμα εγγραφής στην κατηγορία των τακτικών μελών έχουν οι γονείς, κηδεμόνες ή δικαστικοί συμπαραστάτες των ΑΜΕΔΑΔ-Α. Για την προσχώρηση μέλους στον σύλλογο απαιτείται:

α) Έγγραφη αίτηση.

β) Προσκομιδή της απόφασης της αρμόδιας επιτροπής για την αναπηρία.

γ) Στην περίπτωση κηδεμόνων ή δικαστικών συμπαραστατών προσκομιδή της σχετικής δικαστική απόφασης.

Το Δ.Σ. αφού εξετάσει την αίτηση, εγκρίνει ή απορρίπτει αυτήν και την απόφασή του την γνωστοποιεί στον ενδιαφερόμενο μέσα σε έναν μήνα από την υποβολή της αίτησης.

Υποψήφιο μέλος που απορρίφθηκε η αίτησή του για εγγραφή, μπορεί να προσφύγει στην πρώτη Γ.Σ. η οποία αποφασίζει οριστικά για το θέμα.

Άρθρο 6ο

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ


       Η αποχώρηση κάθε μέλους είναι ελεύθερη. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του. Το αποχωρούν μέλος ευθύνεται στην καταβολή των συνδρομών ολόκληρου του λογιστικού έτους.

Άρθρο 7ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου έχουν δικαίωμα :

Α) Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις εκφράζοντας ελεύθερα τις απόψεις τους.

Β) Να ασκούν μέσω της Γενικής Συνέλευσης έλεγχο στη διοίκηση και να αξιώνουν την εφαρμογή των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.

Γ) Να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα διοίκησης του Συλλόγου εφόσον είναι ταμειακά εντάξει και εφόσον έχουν συμπληρώσει δύο (2) μήνες από την εγγραφή τους στο Σύλλογο. Από τα τακτικά μέλη δεν έχουν δικαίωμα να εκλέγονται στα όργανα διοίκησης του Συλλόγου οι δικαστικοί συμπαραστάτες των ΑΜΕΔΑΔ-Α, εκτός εάν είναι γονείς ή αδέλφια αυτών.

Τα αρωγά και τα επίτιμα μέλη καλούνται και μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή σε άλλες εκδηλώσεις του Σωματείου, δεν μπορούν όμως να συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων και στις ψηφοφορίες, ούτε να εκλέγονται στα όργανα διοίκησης του Σωματείου.

Άρθρο 8ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να τηρούν το παρόν Καταστατικό, να ακολουθούν τις αποφάσεις της Γ.Σ. και τα τακτοποιούν εγκαίρως τις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στο Σύλλογο.

Άρθρο 9ο

ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΟΥΣ

Σε περίπτωση που κάποιο από τα μέλη για ένα έτος δεν ανταποκρίνεται στις οικονομικές του υποχρεώσεις και δεν συμμετέχει στις Γενικές Συνελεύσεις του συλλόγου διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ.

Η απόφαση αυτή επικυρώνεται στη πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση όπου καλείται με  συστημένη επιστολή να παρευρεθεί. Σε περίπτωση προσέλευσης και ανταπόκρισης δεν τίθεται θέμα στη Γενική Συνέλευση και δεν ισχύει η απόφαση του Δ.Σ.

Μέλη επίσης που ενέργειές τους αντίκειται στους σκοπούς του συλλόγου, ενεργούν κατά παράβαση του καταστατικού ή συμμετέχουν σε άλλους ομοειδείς Συλλόγους διαγράφονται με απόφαση του Δ. Σ.  που απαραίτητα πρέπει να επικυρωθεί στην πρώτη τακτική Γεν. Συνέλευση όπου το υπό διαγραφή μέλος καλείται να παρευρεθεί με συστημένη επιστολή. Σε κάθε περίπτωση η διαγραφή ή μη του μέλους αυτού τίθεται σε ψηφοφορία και αποφασίζει η Γεν Συνέλευση κατά πλειοψηφία.

Η Γενική Συνέλευση διατηρεί πάντοτε το δικαίωμα να προβαίνει με αιτιολογημένη απόφασή της σε αποβολή μέλους για σπουδαίο λόγο μετά από προηγούμενη κλήση του σε απολογία.

Άρθρο 10ο

ΠΟΡΟΙ

Πόροι του Συλλόγου είναι:

α. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών που ανέρχεται σε 20 €.

β. Η ετήσια συνδρομή των μελών η οποία καταβάλλεται εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους και ανέρχεται σε 50 €. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής μπορεί να αυξομειώνεται σε ποσοστό 10% με απόφαση του Δ. Σ. σε περίπτωση δε μεγαλύτερης σε ποσοστό αυξομείωσης χρειάζεται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία των παρόντων.

γ. Ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να επιβάλλεται ειδική εισφορά, προκειμένου να υλοποιηθεί οποιοσδήποτε ειδικός σκοπός. Η σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κοινοποιείται σε όλα τα μέλη ανεξάρτητα αν ήταν παρόντα ή όχι στη Γεν. Συνέλευση. Για το σκοπό αυτό υπογράφεται ιδιωτικό συμφωνητικό από το Διοικητικό Συμβούλιο αφενός και από τα μέλη που συμμετείχαν με την έκτακτη εισφορά, που περιγράφει το σκοπό, τον τρόπο καταβολής της έκτακτης εισφοράς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Το Ιδιωτικό αυτό Συμφωνητικό μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση των μελών που συμμετέχουν με αυξημένη πλειοψηφία των ¾.

δ. Οι επιχορηγήσεις ή παροχές από κρατικές, δημοτικές και άλλες αρχές, από οργανισμούς, τράπεζες, ιδιώτες κλπ.

ε. Οι δωρεές, προσφορές, κληρονομιές, κληροδοσίες ή ιδιωτικές ενισχύσεις.
στ. Οι εισπράξεις από εορτές, εκδηλώσεις ή οποιαδήποτε άλλη νόμιμη πηγή.
ζ. Τα έσοδα από την εκμετάλλευση της περιουσίας του Συλλόγου για την εκπλήρωση των σκοπών του.

Άρθρο 11ο

ΌΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Όργανα του Συλλόγου είναι :

Α) Η Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών που αποτελεί το κυρίαρχο και αποφασιστικό όργανο.

Β) Το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Γ) Η τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή.

Άρθρο 12ο

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ανώτατο όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση. Αυτή αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν το σύλλογο και για οποιοδήποτε θέμα δεν προβλέπεται από το καταστατικό.
Συνέρχεται σε τακτές και έκτακτες συνεδριάσεις. Οι τακτές συνέρχονται ανά έτος και ειδικότερα εντός του πρώτου τριμήνου. Οι έκτακτες συνέρχονται με απόφαση του Δ.Σ. ή με αίτηση του 1/4 των μελών, όταν υπάρχει σοβαρό θέμα που αφορά τα  Άτομα με Αναπηρία και πρέπει να ληφθεί απόφαση.

Η  Γενική Συνέλευση συμπληρώνει, τροποποιεί ή ανακαλεί αποφάσεις του Δ.Σ. του συλλόγου. Υποδεικνύει πως και με ποιο τρόπο το Δ.Σ. μπορεί να επιτύχει τους σκοπούς και να λύσει τα παρουσιαζόμενα προβλήματα. 

Η Συνέλευση έχει απαρτία όταν παρίστανται το 50% συν ένας (1) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών κατά την ημέρα της συνέλευσης. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία συνέρχεται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες χωρίς περιορισμό στον αριθμό των παρόντων. Το δικαίωμα συμμετοχής κάθε μέλους ασκείται αποκλειστικά από το ίδιο.

Στην πρόσκληση προς τα μέλη για τη Γενική Συνέλευση η οποία θα πρέπει να κοινοποιείται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, αναγράφονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Υποχρεωτικά στις τακτικές Συνελεύσεις μεταξύ των θεμάτων πρέπει να περιλαμβάνονται ο Διοικητικός απολογισμός, ο Οικονομικός απολογισμός, ο Προγραμματισμός δράσης, ο Οικονομικός προϋπολογισμός και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Μπορεί επίσης με αίτηση του 1/3 των συμμετεχόντων να συζητηθεί και θέμα που δεν περιλαμβάνεται στην πρόσκληση και την ημερήσια διάταξη.

Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών με ανάταση του χεριού. Κατ’ εξαίρεση, είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές Δ.Σ., ελεγκτικής και εφορευτικής επιτροπής, καθώς και σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση.

Άρθρο 13ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές Δ.Σ. που εκλέγεται κάθε τρία (3) χρόνια με μυστική ψηφοφορία από τη Γ.Σ. των μελών.

Το Δ.Σ. συνέρχεται με πρόσκληση του προέδρου η οποία αναφέρει τα θέματα ημερήσιας διάταξης και επιδίδεται τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν, τουλάχιστον μια φορά το μήνα, έκτακτα δε όταν το κρίνει αναγκαίο ο πρόεδρος ή το ζητήσουν με αίτησή τους στην οποία θα αναφέρεται το θέμα της ημερήσιας διάταξης τουλάχιστον τρία (3) μέλη του.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον 4 μέλη του μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ένας τουλάχιστον από τους Αντιπροέδρους.

Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου ή αν αυτός κρίνει αναβάλλει το θέμα για την επόμενη συνεδρίαση.

Το Δ.Σ. αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων και για τον ορισμό των εκπροσώπων του, οι οποίοι μπορεί να προέρχονται από τα μέλη του Δ.Σ. ή τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη του συλλόγου που είναι γονείς ή κηδεμόνες, στα όργανα διοίκησης Ν.Π.Ι.Δ. που συμμετέχει ή θα συστήσει ο Σύλλογος και σε διάφορες επιτροπές που θα κληθεί εκπρόσωπος του Συλλόγου.

Άρθρο 14ο

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη.

Εκλέγεται από τη Γ.Σ. με θητεία τριών ετών και με καθήκον την άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του Δ.Σ. Η θητεία της ακολουθεί την θητεία του Δ.Σ.

Οι εκλογές τόσο για την ελεγκτική επιτροπή όσο και για το Δ.Σ. γίνονται ταυτόχρονα.

Η ελεγκτική επιτροπή υποβάλλει σχετική έκθεση στην ετήσια τακτική Γ.Σ. ή σε έκτακτη αν το κρίνει απαραίτητο.

Άρθρο 15ο

ΕΚΛΟΓΕΣ

Οι εκλογές διεξάγονται κάθε 3 χρόνια. Κατά τη Γενική Συνέλευση στην οποία διεξάγονται και αρχαιρεσίες προηγείται λογοδοσία πεπραγμένων από το απερχόμενο Δ.Σ. και οικονομικός απολογισμός με ανάγνωση της έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Με την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης εκλέγονται και τρία (3) μέλη που θα αποτελούν την Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών. Υποψήφιος για οποιοδήποτε όργανο διοίκησης του Συλλόγου δεν μπορεί να είναι και μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλουν αίτηση μέχρι το πέρας της διαδικασίας της Γενικής Συνέλευσης στην εφορευτική επιτροπή. Η εφορευτική επιτροπή συνεδριάζει και ανακηρύσσει τους υποψήφιους και ακολούθως καταρτίζει το ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά.

Η ψηφοφορία για την εκλογή όλων των οργάνων είναι μυστική και οι υποψήφιοι συμμετέχουν σε κοινό ψηφοδέλτιο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο τα μέλη μπορούν να σημειώσουν μέχρι πέντε (5) υποψηφίους και για την Ελεγκτική Επιτροπή μέχρι δύο (2) υποψηφίους.

Για το Δ.Σ. εκλέγονται οι πρώτοι επτά (7) με τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης και για την Ελεγκτική Επιτροπή οι τρεις (3) πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης. Όσοι δεν εκλέγονται κατατάσσονται κατά σειρά και είναι οι αναπληρωματικοί.

Η θητεία των οργάνων διαρκεί τρία (3) χρόνια.

Με το τέλος της διαδικασίας συντάσσεται πρακτικό από την εφορευτική επιτροπή, όπου αναγράφονται σε μία σειρά κατάταξης οι σύμβουλοι σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης.

Άρθρο 16ο

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Δ.Σ. ΣΕ ΣΩΜΑ

Το νεοεκλεγέν από τις αρχαιρεσίες Δ.Σ. συνέρχεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες με πρόσκληση από τον πλειονοψηφήσαντα σύμβουλο (πρόεδρο) και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία δύο (2) Αντιπροέδρους, τον Ταμία, τον Γεν. Γραμματέα, τον Έφορο ειδικών σχολείων και τον έφορο των ΕΕΕΕΚ.

Δεν επιτρέπεται παραμονή στο αξίωμα του Προέδρου για περισσότερες από δύο συνεχόμενες θητείες. Σε περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο εκλεγεί για τρίτη συνεχόμενη φορά πρώτο σε σταυρούς προτίμησης, για την συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, γίνεται εκλογή με μυστική ψηφοφορία και για το αξίωμα του Προέδρου με υποψήφιους του λοιπούς νεοεκλεγέντες συμβούλους.

Άρθρο 17ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α. Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί τον Σύλλογο σε κάθε διοικητική, δικαστική ή άλλη αρχή, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας όπως και απέναντι τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου. Δεσμεύει δε το Σύλλογο, εφόσον υπάρχει απόφαση του Δ.Σ. Φροντίζει  να εκτελούνται οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και γενικά αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την προώθηση των επιδιωκόμενων σκοπών του Συλλόγου.

Β. Αντιπρόεδροι

Ο Α΄ αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός κωλύεται ή όταν απουσιάζει και ασκεί σ’ όλη την έκταση τα καθήκοντα του προέδρου. Το ίδιο ισχύει και για τον Β΄ αντιπρόεδρο όταν απουσιάζουν ή κωλύονται ο Πρόεδρος και ο Α΄ αντιπρόεδρος.

Οι αντιπρόεδροι αναλαμβάνουν αρμοδιότητες στο πρώτο Δ.Σ. μετά τη συγκρότηση σε σώμα ως ακολούθως:

Ο Α΄ αντιπρόεδρος έχει αρμοδιότητες σε σχέση με τη λειτουργία του «Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας» που λειτουργεί ο Σύλλογος. Φροντίζει να ενημερώνει στις τακτικές συνεδριάσεις το Δ.Σ. για όλα τα θέματα της δομής και να εφαρμόζει τις αποφάσεις του Δ.Σ.

Ο Β΄ αντιπρόεδρος έχει αρμοδιότητες σε συνεργασία με τους εφόρους των Ειδικών Σχολείων και του ΕΕΕΕΚ να προωθούν τα θέματα που προκύπτουν κατά τη λειτουργία των σχολείων. Είναι υπεύθυνος της περιουσίας του Συλλόγου, ακινήτων και κινητών και μεριμνά για την συντήρηση και την αξιοποίηση των παγίων στοιχείων του Συλλόγου και τηρεί βιβλίο περιουσίας.

Γ. Ταμίας

        Ο ταμίας έχει την ευθύνη των οικονομικών του Συλλόγου. Προΐσταται της υπηρεσίας του λογιστηρίου και έχει την ευθύνη της παρακολούθησης και ελέγχου των συναλλαγών.
        Ελέγχει το βιβλίο εσόδων-εξόδων και υποβάλλει τον μηνιαίο οικονομικό απολογισμό στις τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ.

Δ. Γεν. Γραμματέας

Ο Γεν. Γραμματέας έχει την ευθύνη της τήρησης των πρακτικών του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων.

Τηρεί τα βιβλία πρωτοκόλλου, μητρώου και παρακολουθεί και φροντίζει την αλληλογραφία.
Ε. Έφοροι

  Οι έφοροι προτείνονται και συμμετέχουν στις αντίστοιχες σχολικές επιτροπές των Ειδικών Σχολείων και των ΕΕΕΕΚ.

 Έχουν την ευθύνη παρακολούθησης της λειτουργίας των σχολικών μονάδων, μεριμνούν και παρεμβαίνουν όπου κρίνουν ότι υπάρχουν προβλήματα ή χρειάζονται διορθώσεις-προσθήκες για την καλύτερη λειτουργία των σχολείων.

Ενημερώνουν το Δ.Σ. είτε στις τακτικές συνεδριάσεις είτε σε έκτακτες τις οποίες μπορούν να αιτηθούν κατ’ εξαίρεση από μόνοι τους να πραγματοποιηθούν όταν ανακύπτουν θέματα για τα οποία χρειάζεται απόφαση Δ.Σ.

Παρεμβαίνουν και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες όπου εκτιμούν ότι θίγονται συνταγματικά δικαιώματα ή παραβιάζεται η ισχύουσα νομοθεσία για την εκπαίδευση των Ατόμων με Αναπηρία.

Εισηγούνται στο Δ.Σ. θέματα που άπτονται της εκπαιδευτικής διαδικασίας ώστε να ληφθούν σχετικές αποφάσεις για την προώθησή τους.

Άρθρο 18ο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ/ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

Σε περίπτωση παραίτησης κάποιου μέλους του Δ.Σ. τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός από κατάταξη του πρακτικού της εφορευτικής επιτροπής και ακολουθεί ανασυγκρότηση του Δ.Σ. όπως προβλέπεται στο σχετικό άρθρο για τη συγκρότηση σε σώμα.

Κάθε μέλος του Δ.Σ., όταν απουσιάζει αδικαιολόγητα για τρεις (3) κατά σειρά συνεδριάσεις, αντικαθίσταται και αυτό ισχύει για όλα τα μέλη. Ανάλογα τέλος με το ποίος αντικαθίσταται εφαρμόζεται για την ανασυγκρότηση ό,τι περιγράφεται ανωτέρω.

Άρθρο 19ο

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Το Δ.Σ. προκειμένου να διευκολυνθεί στο έργο του μπορεί να προσλαμβάνει προσωπικό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Στην περίπτωση αυτή υποχρεούται στη σύνταξη εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας όπου θα περιγράφονται τα καθήκοντα του προσωπικού και θα ρυθμίζει γενικότερα τις σχέσεις του Δ.Σ., προσωπικού και μελών.

Ο εσωτερικός κανονισμός συντάσσεται με ευθύνη Δ.Σ., επικυρώνεται από το Δ.Σ. κατ΄ αρχήν και εφαρμόζεται και εισάγεται για την τελική έγκριση στην πρώτη τακτική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί, με πλειοψηφία των παρόντων.

Ειδικότερα στον Διοικητικό Διευθυντή και τον γραμματέα υποστήριξης το Δ.Σ. μπορεί να εκχωρεί και με πάγια εξουσιοδότησή του και οικονομική διαχείριση.

Ο εσωτερικός κανονισμός συντασσόμενος με την διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω μπορεί να ρυθμίζει και κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό. Δια του εσωτερικού κανονισμού θα δύναται να προβλέπεται η έκδοση εφημερίδων, εντύπων, ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου για τις εκλογές του συλλόγου, ως και άλλα θέματα οργανωτικά και λειτουργικά που αφορούν τον Σύλλογο.

Άρθρο 20ό

ΈΜΒΛΗΜΑ

Έμβλημα του Συλλόγου είναι ένας κύκλος που μέσα του υπάρχουν ένας μπαμπάς στα αριστερά, μια μαμά στα δεξιά και ανάμεσα τους ένα αγόρι και ένα κορίτσι, πιασμένοι όλοι χέρι με χέρι. Μέσα στον κύκλο και κάτω από την εικόνα είναι γραμμένη η λέξη «αγάπη» με κεφαλαία γράμματα, όπως φαίνεται και στην πιο κάτω εικόνα.

 EMBLIMA.jpg

Άρθρο 21ο

Η 3η Δεκέμβρη καθιερωμένη ημέρα για τα Άτομα με Αναπηρία είναι η ημέρα ανάδειξης και διεκδίκησης και πραγματοποιούνται διάφορες δράσεις που σκοπό έχουν την ανάδειξη των προβλημάτων, την διεκδίκηση επίλυσής τους, την ανασυγκρότηση του αναπηρικού κινήματος, το προγραμματισμό και τις προτεραιότητες δράσης του και τον απολογισμό.

Άρθρο 22ο

ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Η διάλυση του Συλλόγου ή απόφαση για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού, γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στις Γενικές Συνελεύσεις αυτές απαιτείται η συμμετοχή των ¾ τουλάχιστον τακτοποιημένων ταμειακά μελών και οι αποφάσεις να συγκεντρώνουν πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

Άρθρο 23ο

ΤΥΧΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Η περιουσία του διαλυθέντος Συλλόγου σε καμία περίπτωση δεν διανέμεται μεταξύ των μελών. Για την τύχη της περιουσίας του Συλλόγου μετά την διάλυση και την περιέλευσή της σε άλλο σύλλογο του αυτού ή παραπλήσιου σκοπού αποφασίζει η Γ.Σ.

Άρθρο 24ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Κάθε τι που δεν προβλέπεται ειδικά από το παρόν καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της ισχύουσας Νομοθεσίας.

Το παρόν καταστατικό αποτελούμενο από 24 άρθρα εγκρίθηκε σήμερα από τους ιδρυτές του και υπογράφεται από τους ίδιους ακολούθως :

Χαλκίδα, 27/12/2016

ΤΑ ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΜΕΛΗ